Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » Nawigacja » Grupy Parafialne

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

opiekun: ks. Jakub

Poniedziałek, godz. 17.00, Sala Caritas

2ga sobota m-ca, godz. 8.30, Dolny kościół

 

Informacje:

Dzieło Krwi Chrystusa

Jest katolickim ruchem ewangelizacji, który działa pod kierownictwem Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. W tej duchowej rodzinie, współpracują kapłani, bracia zakonni, siostry misjonarki i świeccy.
 

Duchowość Krwi Chrystusa

Już sam tytuł tej wspólnoty jest niezwyczajny - i najbardziej misyjny! Krew Chrystusa jest znakiem, który z jednej strony pomaga wejść głęboko w samo serce Ewangelii, w formację chrześcijańską, a z drugiej strony przynagla do działania misyjnego, apostolskiego - bo Krew Chrystusa przelana jest za wszystkich.

Jeżeli mówimy o Krwi Chrystusa, to jest to, po pierwsze, pewien skrót: chodzi nam nie o jakąś część Chrystusa, ale o samego Zbawiciela, który nas swoją Krwią odkupił. Po drugie, mówiąc o Krwi Chrystusa, mamy na myśli Eucharystię. Chcemy żyć Eucharystią - i to znaczy stawać się nie tylko Mistycznym Ciałem Chrystusa, ale też Jego Krwią. Być Krwią Chrystusa to znaczy dla nas, obrazowo mówiąc, spełniać w Kościele tę rolę, jaką spełnia w organizmie krew: być wszędzie tam, gdzie potrzebny jest rozwój. Przecież krew leczy zranienia, a jej brak jest znakiem śmierci. Zazwyczaj uświadamiamy sobie znaczenie krwi dopiero wtedy, gdy jej brakuje. Po trzecie, Krew Chrystusa to nasza ”poezja” , wzięta ze świata biblijnego. Obrazy sięgające początków Izraela - krew baranka, przelana na wyzwolenie z niewoli egipskiej, krew Przymierza zawartego u stóp Synaju, krew oczyszczenia poprzez niezliczone ofiary - to wszystko przygotowuje nas do tego, by rozumieć znaczenie Krwi przelanej na Golgocie.

Bardzo ważne w naszej duchowości jest to, że widzimy nie tylko tę Krew, którą Syn Boży przelał fizycznie i też nie tylko tę Krew, która liturgicznie jest obecna na ołtarzu pod znakiem wina. Chcemy widzieć tę Krew obecną mistycznie, duchowo we wspólnocie wierzących, ale też w każdym cierpiącym człowieku, w każdym zranieniu i grzechu. Przez wiarę pragniemy dostrzec Krew Chrystusa wszędzie tam, gdzie jest grzech, gdzie dzieje się źle, bo Jezus przelał własną Krew za wszystkich grzeszników.

Pragniemy być Maryją pod Krzyżem Jezusa, cierpiącego dzisiaj w naszych bliźnich, być ”żywym kielichem” , który przyjmuje Krew Zbawiciela, płynącą z ran ludzkości dzisiaj i ofiaruje tę Krew Ojcu Przedwiecznemu. Chcemy nie tylko żyć sami w ten sposób, ale wprowadzać także innych ludzi w życie tajemnicą paschalną. Modlitwa przez Krew Chrystusa pozwala nam ciągle oddawać się na nowo Panu Bogu, odnawiać i umacniać jedność pomiędzy nami. Adorujemy Krew Chrystusa i ofiarujemy Ją w zastępstwie i na zadośćuczynienie. Aby żyć Krwią Chrystusa na co dzień, staramy się trzymać w sercu "Słowo Życia" - wybrane z Pisma świętego zdanie, które służy jako motto w życiu codziennym. Ono pozwala nam jednoczyć się z Bogiem w różnych trudnych sytuacjach dnia.
 

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa

Historia Dzieła Krwi Chrystusa sięga swoimi korzeniami Golgoty. Według legendy jeden z żołnierzy rzymskich, obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa, zabrał ze sobą do domu Relikwię Jego Krwi; skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa, który przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali Relikwię do pobliskiej bazyliki San Nicola in Carcere w Rzymie, w której wystawiono ją na ołtarzu i otaczano czcią. Sto lat później kanonik Franciszek Albertyni, wspomagany przez świętego Kaspra del Bufalo, powołał do życia "Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa". Celem Bractwa ( zatwierdzonego potem jako Arcybractwo) był szczególny kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych. W ramach tego Bractwa w 1815 r. powstało Zgromadzenie Krwi Chrystusa, założone przez św. Kaspra del Bufalo (1786 - 1837).

Wspólnota Krwi Chrystusa

Pierwsze ślady działania Dzieła Krwi Chrystusa w Polsce, to broszurki w języku polskim na temat św. Kaspra i Krwi Chrystusa wydane przed I wojną światową, które dotarły do Polski oraz działalność Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Początki powstania sięgają czasów, gdy Polska była pod zaborami; kilka dziewcząt wstąpiło do tego Zgromadzenia w Chorwacji i dopiero po II wojnie światowej w czasie repatriacji powróciły do Polski, gdzie powstała polska prowincja Zgromadzenia Sióstr Adoratorek. Pierwszy Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa powstał w 1983 r. w Częstochowie, ale kontakty Misjonarzy z krajem rozpoczęły się już wcześniej, gdy Ojciec Winfried Wermter, wówczas wicegenerał Zgromadzenia, zaczął przyjeżdżać tu z Rzymu na Zaproszenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa – żeńskiej gałęzi Dzieła, Zgromadzenia założonego przez bł. Marie de Mattias.

W 1981 roku odbyły się pierwsze spotkania i rekolekcje dla sióstr i dla świeckich: młodzieży i dorosłych. W tych ciężkich czasach rozpoczęcia stanu wojennego ludzie przyjmowali orędzie Krwi Chrystusa z wielką otwartością. W 1987 r. Ojciec Winfried zdecydował się na założenie w Polsce nowego Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa, które powstało w celu wspierania misji Krwi Chrystusa przez maryjną obecność. Bracia, siostry i świeccy współpracują w Domach Misyjnych nie tylko w sprawach praktycznych (prowadzenie domu), ale też w organizacji apostolstwa rekolekcji i skupień oraz pomocy potrzebującym. Domy Misyjne Misjonarzy znajdują się obecnie w czterech punktach Polski: Częstochowa, Ożarów Mazowiecki, Swarzewo (koło Gdańska), Łabuńki (koło Zamościa). Domy te są miejscem nowej ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej dla ludzi w każdym wieku. Są w nich prowadzone regularnie skupienia dla osób w każdym wieku: dorosłych, młodzieży i dzieci. Wymiar charytatywny Domów Misyjnych wyraża się w przyjmowaniu ludzi szukających zdrowia, wiary, umocnienia. Szczególnym dziełem jest Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Wielką radością całego dzieła stało się powstanie w Częstochowie Sanktuarium Krwi Chrystusa, erygowanego przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka 21.10.1999 r. W sercu tego świętego miejsca znajduje się cenny skarb, otrzymany w darze od Sióstr z Liechtenstein: relikwia Krwi Pana Jezusa.
 

Wspólnota Krwi Chrystusa

Świecką gałęzią Dzieła jest Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC), której członkowie biorą udział w duchowości i działaniu Misjonarzy i Misjonarek, jak również wspierają poprzez duchowość Dzieła życie Kościoła w swoich parafiach. Polem misyjnym WKC jest przede wszystkim własna rodzina szkoła, praca, każde miejsce do którego prowadzą nas codzienne kontakty życiowe, mając serce otwarte na potrzeby charytatywne i społeczne. Jako ruch katolicki ta Wspólnota jest otwarta dla wszystkich. Lubimy powtarzać, że nikt nie jest za stary ani zbyt chory, aby się nawrócić i dać swój wkład w przemianę i ratowanie naszych bliźnich, naszego Kościoła i świata. Ci, którzy widzą w duchowości tego ruchu swoją drogę do świętości, mogą wstąpić do niego jako osoby świeckie i brać w nim udział indywidualnie lub uczestnicząc w spotkaniach grup tygodniowych w parafiach. Istnieją trzy różne możliwości udziału w WKC:
a) "Wspólnota Modlitwy" – indywidualna lub grupowa modlitwa według duchowości Dzieła. Grupy modlitewne pomagają Kościołowi i światu przez regularną wspólnotową modlitwę i formację swoich członków.
b) "Wspólnota Misyjna" – cotygodniowe spotkania grup na wspólne rozważanie Pisma św., wymianę doświadczeń według praktyki "Słowa Życia", systematyczne działanie charytatywno - apostolskie - aby odpowiedzieć na wołanie Krwi Chrystusa, płynącej dzisiaj z fizycznych i duchowych ran ludzkości. Autentyczna modlitwa do Krwi Chrystusa staje się drogą duchową, która prowadzi do zbawienia, do wolności chrześcijańskiej, do zdrowia duszy i ciała, do pojednania i pokoju.
c) Wspólnota Wspomożycieli Krwi Chrystusa – dla tych, którzy pragną żyć radami ewangelicznymi w życiu świeckim, całkowicie oddając się Panu Bogu i misji (w rodzinie lub samotności) i blisko współpracując z Domem Misyjnym.
 

Życie Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafiach

Każda WKC żyje duchowością Krwi Chrystusa w jedności z Kościołem i Domem Misyjnym swego regionu poprzez:

 • - comiesięczne skupienia rad diecezjalnych w Domu Misyjnym
 • - comiesięczne spotkania animatorów parafialnych i osób pierwszego kontaktu z radą diecezjalną
 • - comiesięczne spotkania animatora parafialnego z animatorami grup w parafii
 • - comiesięczna Msza św. Wspólnoty, adoracja Najświętszego Sakramentu
 • - cotygodniowe spotkania grup modlitewnych i misyjnych
 • - uczestnictwo członków WKC w skupieniach lub rekolekcjach (formacja członków)
 • - czytanie wydawnictw i czasopism Misjonarzy Krwi Chrystusa (Animator, Nowa Pomoc)
 • - apostolstwo w rodzinie , środowisku, pracy, pomoc charytatywna

Każda z WKC w parafii stara się być pomocą dla ks. proboszcza i wiernych poprzez rożne inicjatywy, między innymi: prace charytatywne, zespoły Caritas, apostolstwo chorych w domach i szpitalach, wystrój ołtarzy na Boże Ciało, organizowanie adoracji na Triduum paschalne, odwiedzanie samotnych, uczestnictwo w wyjazdach misyjnych, apostolstwo na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

Wszyscy członkowie WKC są powołani do radykalizmu życia Ewangelią – pragną przez zaufanie Jezusowi przyjąć do własnych żył Jego zbawczą Krew, aby potem w duchowy sposób dać swoją krew wraz z Krwią Zbawiciela. Pan Bóg potrzebuje naszego serca, naszej krwi, aby dawać przez nas własną Boską Krew, własne Życie, własne Siły, własną Miłość. Nasze powołanie to stać się Komunią świętą Krwi Chrystusa, Jego otwartym Sercem, które przekazuje Życie Boga.
 

Wspólnota Krwi Chrystusa w parafii NMP Matki Kościoła:

 • Opiekun Wspólnoty – ks. Bartłomiej Zwoliński
 • Animator – Halina Kubik
 • Msza Święta Wspólnoty – II sobota miesiąca, godz. 8.30

Jak zapisać się do Wspólnoty Modlitwy Krwi Chrystusa?

Najlepiej jest przyjechać do Domu Misyjnego (adres jak niżej), aby wziąć udział w dniach skupienia, które odbywają się tam prawie co tydzień. Pod koniec tych dni można zostać uroczyście przyjętym do Wspólnoty. Jeżeli ktoś nie może przyjechać do Domu Misyjnego (choroba, sytuacja rodzinna...), wystarczy, że prosi o przyjęcie pisemnie. Ze względu na formację duchową członkowie powinni w miarę możliwości przy wstąpieniu, a następnie przynajmniej raz w roku brać udział w rekolekcjach lub dniach skupienia w Domach Misyjnych i czytać regularnie miesięcznik Wspólnoty – "Nową Pomoc". Codziennie powinni wybierać co najmniej jedną z modlitw do Krwi Chrystusa i często jednoczyć się w myślach i w sercu ze swoją duchową rodziną. Wszystko to nie zobowiązuje jednak "pod grzechem", co nie znaczy, że można bez ważnego powodu zaniedbać obietnicę daną przy wstąpieniu.

Adres Domu Misyjnego:
Dom Świętego Ducha
Łabuńki Pierwsze 1
22-437 Łabunie